• Ordonanţa Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice  comunitare de evidenţă a persoanelor, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE;
  • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Metodologia nr. 64/ 2011 privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 21/ 1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • O.G. nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr.495/1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;
  • Legea 287/2009 – Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus