CONFORM ART. 19 ALIN. 2, LIT a DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate dar nu mai puţin de 15 zile, persoana fizică în cauză ori reprezentantul sau legal are obligaţia să solicite serviciului de evidenţa persoanelor eliberarea unui nou act de identitate. ( Sancţiunea contravenţională: 40 lei - 80 lei ).


DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; - ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare
 • actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;
 • certificatul de naştere în original;
 • certificatul de căsătorie în original, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor;
 • certificatul de divorţ inclusiv convenţia referitoare la copii /hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, dacă este cazul. Actul va fi prezentat în original şi copie;
 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, în original;
 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original şi copie precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii Acte care fac dovada adresei de domiciliu;
 • documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate Taxe

IMPORTANT

 • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

 • ATENŢIE Dacă în hotărârea judecătorească de divorţ/convenţia privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte, sau după caz, hotărârea emisă de instanţa de tutelă prin care se clarifică neînţelegerile dintre părinţi.

De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

Cetăţenii români aflaţi în străinătate: În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, să fie specificate în mod expres toate motivele pentru care se solicită cartea de identitate, adresa la care se stabileşte domiciliul, etc..


NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.


Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus