CONFORM ART. 20 ALIN. 1 DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: Cartea de identitate provizorie se elibereaza in cazul in care persoana nu poseda toate documentele necesare in vederea eliberarii cartii de identitate (certificate de stare civila, document doveditor al domiciliului)

DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO);

                                                      OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare.

                                                     TERMENUL MEDIU DE COMPLETARE A CERERII DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ESTE DE 3 MINUTE.

                                                Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului National de Evidenta a Persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare si art. 22 din H.G. nr. 295/2021

  • 2 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;

  • documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de naştere, a stării civile, a cetăţeniei române, a adresei de domiciliu/adresei de reşedinţă (Acte care fac dovada adresei de domiciliu), original şi copie ;

  • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;
  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate provizorii Taxe


NOTA:

FOTOGRAFIILE SE POT REALIZA LA STUDIOURILE FOTO DE PE RAZA MUNICIPIULUI ARAD

IMPORTANT

  • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

  • ATENŢIE Dacă în hotărârea judecătorească de divorţ/convenţia privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte, sau după caz, hotărârea emisă de instanţa de tutelă prin care se clarifică neînţelegerile dintre părinţi.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate: În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, să fie specificate în mod expres toate motivele pentru care se solicită cartea de identitate, adresa la care se stabileşte domiciliul, etc..


Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus