SE COMPLETEAZĂ TOATE RUBRICILE PREVĂZUTE ÎN CEREREA DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE SAU A REŞEDINŢEI.

CERERILE SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE DE CĂTRE SOLICITANT SAU DE CĂTRE REPREZENTANTUL LEGAL AL ACESTUIA.

                                                     OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare.

                                                     TERMENUL MEDIU DE COMPLETARE A CERERII DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ESTE DE 3 MINUTE.

                                                Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului National de Evidenta a Persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare si art. 22 din H.G. nr. 295/2021

  • Dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu un precontract de vânzare-cumpărare, care este doar o promisiune şi nu o transmitere a dreptului de proprietate.

  •              Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere încheiat în condiţii de validitate (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice sau la notar), nu se mai solicită declaraţia proprietarului spaţiului de locuit.

  • Dacă dovada adresei de domiciliu / de reşedinţă se face cu contractul de închiriere din fondul locativ de stat solicitantul trebuie să figureze la rubrica „Titularul contractului de închiriere" sau „Persoane care locuiesc împreună cu titularul contractului de închiriere".

  • In baza unui contract de închiriere al cărui titular este numai unul dintre soţi sau care este încheiat înainte de căsătorie, se poate elibera act de identitate atât celuilalt soţ cât şi copiilor minori, fără consimţământul proprietarului.

  • In baza unui contract de comodat se poate elibera act de identitate doar persoanelor care au calitatea de comodatar.

  • Schimbarea domiciliului unei persoane, într-un imobil închiriat unei alte persoane nu se realizează pe baza declaraţiei chiriaşului, ci a proprietarului.

  • În situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este o persoană juridică, pe lângă actul de proprietate al imobilului trebuie prezentat documentul emis de către administratorul entităţii, având forma şi conţinutul prevăzut de lege, din care să rezulte în mod expres consimţîmântul de primire în spaţiu

  • În cazul în care sunt neconcordanţe între adresa înscrisă în acte şi adresa reală este necesar a se solicita un „Certificat de nomenclatură urbană" eliberat de către Serviciul Urbanism din cadrul Primăriei. Cu acest certificat, proprietarul solicită efectuarea corecturilor necesare în cartea funciară. Se prezintă la SEP Arad cu noul extras de carte funciară.

  • Adeverinţa eliberată de Registru Agricol din cadrul primăriei de la locul de domiciliu se va reţine în original. Adeverinţa eliberată de primărie poate fi prezentată într-un interval de cel mult 30 de zile de la data emiterii.

  •            Declaraţia de primire în spaţiu data de către găzduitor are valabilitate maxim 90 de zile dacă este dată în faţa notarului din România, respectiv maxim 6 luni dacă este dată în străinătate.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus