Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit, găzduitorul va prezenta actul de proprietate (copie xerox şi original), va completa pe verso-ul cererii pentru eliberarea actului de identitate şi va semna în faţa lucrătorului de la ghişeu.

Dacă găzduitorul nu se poate prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, declaraţia de primire în spaţiu poate fi consemnată la notarul public, în prezenţa poliţistului de la postul de poliţie ANEXA 13 - pentru mediul rural, sau la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate. Declaraţia dată în aceste condiţii se reţine în original.

Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată în faţa lucrătorului din cadrul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, a poliţistului de siguranţă publică, a notarului public ori a funcţionarului misiunii diplomatice sau oficiului consular al României.

            ATENŢIE!! Declaraţia de primire în spaţiu dată în faţa notarului din România are termen de valabilitate de maxim 90 de zile, iar dacă este dată în străinătate are valabilitate maxim 6 luni.

În cazul în care declaraţia de primire în spaţiu este dată la notarul public din străinătate, aceasta trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, tradusă şi legalizată în România.

În cazul în care dovada adresei de domiciliu se face cu un contract de închiriere sau de comodat încheiat în condiţii de validitate nu este necesar acordul proprietarului.

Declaraţia de consimţământ pentru primirea în spaţiu a unei terţe persoane poate fi dată numai de unul dintre soţi în situaţia în care imobilul respectiv nu a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei. Dacă imobilul respectiv a fost notificat în cartea funciară ca locuinţă a familiei este necesară prezenţa ambilor soţi.

În situaţia în care imobilul este deţinut în copropietate de mai multe persoane, declaraţia de consimţământ poate fi dată de oricare dintre propietari, cu excepţia cazului în care aceştia se află în litigiu pentru acel imobil, situaţie în care este necesar ca toţi propietarii să-şi dea consimţământul.

În cazul în care este instituit uzufructul asupra imobilului declaraţia de primire în spaţiu o dă:

  • In cazul în care uzufructuarul asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar

  • Dacă nudul proprietar sau o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului

 

În cazul în care este instituit un drept de abitaţie în imobil declaraţia de primire în spaţiu dă:

  • In cazul în care titularul dreptului de abitaţie solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar

  • Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia titularul dreptului de abitaţie

  • Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât şi cel al titularului dreptului de abitaţie

 

În cazul în care proprietarul imobilului este un minor lipsit de capacitate de exerciţiu declaraţia de primire în spaţiu dă:

  • In cazul în care unul dintre părinţi solicită eliberarea unui act de identitate, declaraţia de primire în spaţiu se dă de către celălalt părinte

  • În cazul în care o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, declaraţia de primire în spaţiu se dă de către unul dintre părinţi

  • Dacă autoritatrea părintească este exercitată doar de către un singur părinte, pentru stabilirea domiciliului/reşedinţei acestuia este necesar ca instanţa de tutelă să numească un curator special care să semneze declaraţia de primire în spaţiu

În procura specială dată de proprietarul unui imobil trebuie să se specifice, fără drept de echivoc, acceptarea de către proprietar a stabilirii domiciliului unor terţe persoane în locuinţa care este proprietatea sa şi faptul că mandatarul este împuternicit să semneze acorduri de primire în spaţiu. În această situaţie trebuie prezentat şi actul de spaţiu în original şi copie xerox.

             Procura generală de administrare a unui imobil nu dă dreptul administratorului să-şi stabilească domiciliul în imobilul respectiv sau să-şi dea acordul pentru stabilirea domiciliului unor terţe persoane.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus