CONFORM ART. 19 ALIN. 1, LIT k DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: serviciul de evidenţa eliberează un noua ct de identitate pentru preschimbarea actelor de identitate care nu se mai emit, dar sunt valabile

 

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare

 • actul de identitate;

 • certificatul de naştere, original şi copie;

 • certificatul de căsătorie, după caz, original şi copie;

 • certificatul/hotărârea de divorţ, după caz, original şi copie;

 • certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie;

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu Acte care fac dovada adresei de domiciliu original şi copie;

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe

 

În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă

IMPORTANT

 • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

 • ATENŢIE Dacă în hotărârea judecătorească de divorţ/convenţia privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte, sau după caz, hotărârea emisă de instanţa de tutelă prin care se clarifică neînţelegerile dintre părinţi.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate: În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, să fie specificate în mod expres toate motivele pentru care se solicită cartea de identitate, adresa la care se stabileşte domiciliul, etc..

 

NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE

 

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus