CONFORM ART 72 din HG 295/2021: Cetatenii romani domiciliati in strainatate, care doresc să intre in posesia unei carti de identitate provizorii, în care sa fie inscrisa resedinţa din România, unde locuiesc temporar se adresează Serviciului de Evidenta Persoanei de pe raza căruia au resedinţa.


DOCUMENTE NECESARE :

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi reşedinţa în România ANEXA NR.18 (FATA VERSO)

                                                     OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare.

                                                     TERMENUL MEDIU DE COMPLETARE A CERERII DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ESTE DE 3 MINUTE.

                                                Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului National de Evidenta a Persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare si art. 22 din H.G. nr. 295/2021

  • paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu şi copia filelor conţinând datele personale şi domiciliul;

  • certificatul de naştere şi de căsătorie original, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române;
  • certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz original şi copie; Dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;
  • două fotografii mărimea ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
  • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original şi copie, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii Acte care fac dovada adresei de domiciliu

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe


IMPORTANT

  • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor.

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus