CONFORM ART. 19 ALIN. 1 lit. f, g si ALIN. 2. DIN O.U.G. 97/2005, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE: In termen de 15 zile de la deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul actului de identitate, persoana fizica in cauza ori reprezentantul sau legal are obligatia sa solicite serviciului de evidenta a persoanelor eliberarea unei noi carti de identitate. ( Sanctiunea contraventionala: 40 lei (ron) - 80 lei (ron) )

DOCUMENTE NECESARE:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate; ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO) OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare

 • actul de identitate şi cartea de alegător, după caz;

 • certificatul de naştere, original ;

 • certificatul de căsătorie, original ;

 • certificatul/hotărârea de divorţ, inclusiv convenţia referitoare la copii, dacă este cazul după caz, original şi copie;

 • certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original;

 • extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu original şi copie precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii Acte care fac dovada adresei de domiciliu;;

 • un document emis de instituţii sau autorităţi publice - paşaport, permis de conducere, cu fotografie de dată recentă, original şi copie, dacă este cazul.

 • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe


În cazul modificării numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă


În lipsa unui document cu fotografie de dată recentă există posibilitatea necesităţii unor verificări suplimentare. Acest fapt poate duce la prelungirea termenului de eliberare a actului de identitate.

De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

IMPORTANT

 • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

 • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

 • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl indreptăţeşte la această cerere.

 • ATENŢIE Dacă în hotărârea judecătorească de divorţ/convenţia privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte, sau după caz, hotărârea emisă de instanţa de tutelă prin care se clarifică neînţelegerile dintre părinţi.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate: În situaţia în care solicitantul nu se află în ţară mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului, să fie specificate în mod expres toate motivele pentru care se solicită cartea de identitate, adresa la care se stabileşte domiciliul, etc..


NOTĂ:
DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA UNUL SAU MAI MULTE DIN DOCUMENTELE DE MAI SUS, ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE.


Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus