DOCUMENTE NECESARE:

  • cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentantul legal; - ANEXA 11 (LISTATĂ FAŢĂ VERSO)

                                                     OBS : cererea poate fi solicitată şi de la ghişeul de informaţii al SEP Arad sau poate fi găsită în holul de aşteptare.

                                                     TERMENUL MEDIU DE COMPLETARE A CERERII DE ELIBERARE A ACTULUI DE IDENTITATE ESTE DE 3 MINUTE.

                                                Datele sunt colectate in scopul actualizarii Registrului National de Evidenta a Persoanelor, potrivit prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 97/2005 cu modificările şi completările ulterioare si art. 22 din H.G. nr. 295/2021

  • certificatul de naştere minor în original ;

  • actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal;

  • certificatul de căsătorie al părinţilor în cazul părinţilor căsătoriţi sau certificatul/hotărârea de divorţ în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, (inclusiv convenţia referitoare la copiii minori) în original şi copie

  • chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate Taxe .


În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deşi a fost încredinţat, prin hotărâre judecătorească, unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celalalt părinte, se solicita declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie să fie autentificată la notarul public sau, după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

ATENŢIE Dacă în hotărârea judecătorească de divorţ/convenţia privind acordul parental se specifică adresa imobilului la care minorul are domiciliul, pentru schimbarea domiciliului minorului la noua adresă este necesar acordul prealabil din partea celuilalt părinte, sau după caz, hotărârea emisă de instanţa de tutelă prin care se clarifică neînţelegerile dintre părinţi.

Cetăţenii români aflaţi temporar în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.


Eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe bază de procură specială eliberată la oficiile consulare sau misiunile diplomatice ale României din străinătate.


În cazul în care părinţii se află plecaţi temporar în străinătate, părinţii pot face o procură de reprezentare pentru o terţă persoană care să însoţescă minorul la depunerea actelor pentru eliberarea cărţii de identitate. Această procură poate fi întocmită la misiunile diplomatice sau oficiile consulare alre României din străinătate, sau la notarul public. Dacă notarul public este în străinătate, procura trebuie supralegalizată cu apostila de HAGA în străinătate (excepţie fac documentele emise în Austria), iar ulterior, în ţară, tradusă şi legalizată.

De la vârsta de 14 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, actul de identitate se solicită în condiţii similare cu prima eliberare la împlinirea vârstei de 14 ani;

IMPORTANT

  • cererea nu se completează pe verso de către solicitant

  • Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal,

  • Cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care reprezentantul legal al unei persoane fizice solicită, în numele acesteia, ridicarea actului de identitate, sunt necesare documentele cu care face dovada identităţii şi a calităţii de împuternicit care îl îndreptăţeşte la această cerere.

  • În cazul în care cartea de identitate se ridică pe baza unei procuri minorul , asistat de parinte/reprezentant legal este cel care împuterniceşte o terţă persoană pentru a-i ridica cartea de identitate

TERMEN DE VALABILITATE: Termen de valabilitate

TERMEN DE ELIBERARE: Termen de eliberare

LOCUL DEPUNERII CERERII:Sediul

PROGRAM DE LUCRU:Program de lucru


NOTĂ:
• DACA SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA NICIUNUL DIN DOCUMENTELE ENUMERATE ANTERIOR PENTRU A FACE DOVADA DOMICILIULUI , ATUNCI I SE VA ELIBERA O CARTE DE IDENTITATE PROVIZORIE - VEZI ACTELE NECESARE PENTRU CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE. Cartea de identitate provizorie

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus