DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SE POATE FACE CU UNUL DIN URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ; (a se vedea mai jos)

 2. declaraţia scrisă (vezi Declaraţia de primire in spaţiu) a găzduitorului persoană fizică sau juridică, de primire in spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);

 1. declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă, faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) si b) in cazul in care exista certificat de calitate de mostenitor sau documente care să certifice faptul că solicitantul este potenţial moştenitor însoţite de un extras CF nu mai vechi de 30 zile; Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali;

 2. documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

 

Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ: ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară şi declaraţia găzduitorului

 

 • extras de carte funciară, actualizat (să nu fie mai vechi de 30 zile)

 • contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă;

 • contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă;

 • contractul de vânzare-cumpărare sau de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de habitaţie, uz sau uzufruct viager,

 • contractul de schimb de locuinţe;

 • contractul de construire a unui imobil tip locuinţă, însoţit de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

 • contractul (convenţia) de partaj voluntar;

 • contractul de întreţinere sau contractul de rentă viageră;

 • certificatul de moştenitor;

 • hotărârile judecătoreşti, rămase definitive şi irevocabile, privind:

 • partajul unui imobil tip locuinţă,

 • atribuirea dreptului de proprietate a unui imobil cu destinatie de locuinta;

 • retrocedarea unui imobil;

 • constatarea uzucapiunii imobiliare;

 • hotărârile / ordonanţele de adjudecare a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;

 • contracte de închiriere (locaţiune) care au ca obiect un imobil tip locuinţă:

 • din fondul locativ de stat;

 • proprietate personală (înregistrat la Administraţia Finanţelor Publice),

 • proprietate a unei persoane juridice, accesorii contractelor de muncă (însoţite de adeverinţă de salariat), sau încheiate în condiţii de validitate;

 • contractul de comodat (împrumutul de folosinţă) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în condiţii de validitate (în cazul în care este încheiat între două persoane fizice trebuie autentificat la notar);

 • titluri de proprietate înscrise în Registrul de Inscripţiuni şi Transcripţiuni Imobiliare:

 • autorizaţia de construcţie a unui imobil tip locuinţă, însoţită de procesul-verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;

 • adeverinţă eliberată de primărie (în original, valabilă 30 de zile de la data emiterii), din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registul agricol (atât pentru mediul rural, cât şi cel urban).

Alte acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

 

ATENŢIE: Dacă solicitantul nu este titularul spaţiului de locuit este necesară şi declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului.

În cazul în care este instituit uzufructul asupra imobilului declaraţia de primire în spaţiu o dă:

 • In cazul în care uzufructuarul asupra unui imobil solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar

 • Dacă nudul proprietar sau o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia uzufructuarului

 

În cazul în care este instituit un drept de abitaţie în imobil declaraţia de primire în spaţiu dă:

 • In cazul în care titularul dreptului de abitaţie solicită eliberarea unui act de identitate, nu este necesar consimţământul nudului proprietar

 • Dacă nudul proprietar solicită eliberarea actului de identitate, este necesară declaraţia titularul dreptului de abitaţie

 • Dacă o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate este necesar atât acordul nudului proprietar, cât şi cel al titularului dreptului de abitaţie

 

În cazul în care proprietarul imobilului este un minor lipsit de capacitate de exerciţiu declaraţia de primire în spaţiu dă:

 • In cazul în care unul dintre părinţi solicită eliberarea unui act de identitate, declaraţia de primire în spaţiu se dă de către celălalt părinte

 • În cazul în care o terţă persoană solicită eliberarea actului de identitate, declaraţia de primire în spaţiu se dă de către unul dintre părinţi

 • Dacă autoritatrea părintească este exercitată doar de către un singur părinte, pentru stabilirea domiciliului/reşedinţei acestuia este necesar ca instanţa de tutelă să numească un curator special care să semneze declaraţia de primire în spaţiu

Puteţi face dovada adresei de domiciliu / reşedinţă cu extrasul de carte funciară eliberat online
sus